ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบนิเวศ Casdoor

รายการปลั๊กอินสำหรับ casdoor

🚀 เพิ่มใหม่

ตัวกรอง

1 ปลั๊กอิน

รายการโปรดของเรา

  ปลั๊กอินทั้งหมด

  • .NET Desktop SDK

   For .NET desktop apps

  • .NET SDK

   For ASP.NET backends

  • AD FS

   Active Directory Federation Service

  • Alibaba Cloud
  • Alibaba Cloud Captcha
  • Alibaba Cloud IDaaS
  • Alibaba Cloud OSS
  • Alipay
  • Amazon S3
  • Amazon SNS
  • Android SDK

   For Android apps

  • Angular SDK

   For Angular websites

  • Apache DolphinScheduler
  • Apache IoTDB
  • APISIX
  • ASP.NET SDK

   For ASP.NET Blazor WASM websites

  • Azure ACS

   ACS as the Email Provider

  • Azure ACS

   ACS as the SNS provider

  • Azure AD
  • Azure Blob
  • Baidu
  • BookStack
  • Brevo
  • Bytebase
  • C/C++ SDK

   For C/C++ desktop apps

  • C/C++ SDK

   For C/C++ backends

  • Cloud Foundry
  • Cloudflare Turnstile
  • Connecting Applications with OIDC Protocol - Confluence
  • Custom
  • Custom HTTP
  • Custom OAuth
  • Dart SDK

   For Dart backends

  • Default
  • DingTalk
  • Discord
  • Electron SDK

   For Electron apps

  • ELK
  • Envoy
  • Facebook
  • Firebase
  • Firebase SDK

   For Google Firebase mobile apps

  • Firebase SDK

   For Google Firebase web apps

  • FireZone
  • Flarum
  • Flutter SDK

   For Flutter apps

  • Flutter SDK

   For Angular websites

  • Frontend-only SDK

   For frontend-only SPA websites

  • Geetest
  • Gitea
  • Gitee
  • GitHub
  • GitLab
  • Go SDK

   For Go backends

  • Google
  • Google Chat
  • Google Cloud Storage
  • Google One Tap
  • Grafana
  • Hasura
  • hCaptcha
  • Infoflow
  • iOS SDK

   For iOS apps

  • Java SDK

   For Java backends

  • Javascript SDK

   For traditional non-SPA websites

  • Jenkins OIDC
  • Jenkins Plugin
  • Jira
  • JumpServer
  • Keycloak
  • Kubernetes
  • Lark
  • LinkedIn
  • Local File System
  • MailHog
  • MetaMask
  • MinIO
  • MinIO
  • Moodle
  • Next.js SDK

   For Next.js websites

  • Nginx
  • NginxCommunityVersion
  • Node.js SDK

   For Node.js backends

  • Okta
  • OpenShift
  • PayPal
  • PHP SDK

   For PHP backends

  • Portainer
  • Pulsar Manager
  • Python SDK

   For Python backends

  • React Native SDK

   For React Native apps

  • React SDK

   For React websites

  • reCAPTCHA
  • Ruby SDK

   For Ruby backends

  • RuoYi
  • Rust SDK

   For Rust backends

  • SendGrid
  • ShardingSphere
  • Slack
  • Spring Boot
  • Spring Cloud
  • Spring Cloud Gateway
  • Spring Security
  • Steam
  • Stripe
  • Synology NAS
  • Telegram
  • Tencent Cloud COS
  • Tencent QQ
  • Thingsboard
  • Twilio
  • Twitter

   For twitter oauth

  • Twitter

   For twitter notification

  • uni-app SDK

   For uni-app apps

  • Unity
  • Unity Games SDK

   For Unity 2D/3D PC/Mobile games

  • Using Casdoor as an OAuth2 Server in ShowDoc
  • Using Casdoor in ShenYu
  • Vue SDK

   For Vue websites

  • Web3-Onboard
  • WeChat
  • WeChat MiniProgram
  • WeChat Pay
  • WeCom
  • Weibo
  • Zentao